Retningslinjer for Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Eidesvik Havfiske med våre underselskaper som hovedsakelig er innen fiskeri og oppdrett, ønsker å utføre vårt arbeid på en sikker og kvalitetmessig måte. Dette innebærer at vi respekterer og vil etterleve internasjonale anerkjente menneske – og arbeidsrettigheter i hele vår virksomhet og verdikjede.

VIRKEOMRÅDE

Retningslinjene beskriver forventninger, forpliktelser og respekt for menneskerettigheter for Eidesvik Havfiske sine styremedlemmer og ansatte.

Vi oppmuntrer også våre tilknyttede selskaper til å følge våre retningslinjer. Leverandører og samarbeidspartnere skal gjøre seg kjent med retningslinjene og overholde forpliktelsene på områdene de kommer i innbefatning av.

Siste oppdaterte retningslinjer skal til enhver tid være tilgjengelig på våre nettsider.

SAMHANDLING

Vi er underlagt internasjonale sertifiseringer som oppfyller krav som innbefatter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Sertifiseringene krever jevnlige internrevisjoner og eksternrevisjoner av myndigheter eller akrediterte selskaper. På oppdrettssiden er vi GLOBAL GAP sertifisert og våre fiske- og laste båter er sertifisert ihht ILO konvensjonen og MLC konvensjonen. På oppdrettssiden er vi medlem av organisasjonen Salmon Group som også ivaretar nasjonale myndighetskrav og internasjonale krav. På fiskerisiden er vi medlem i organisasjonene Pelagisk forening og Fiskebåt som arbeider for å verne om havressursene, og bidra til rammevilkår som legger til rette for vekst og lønnsomhet gjennom bærekraftig utnyttelse av de viltlevende marine ressursene Norge råder over.

IVERKSETTELSE OG OPPFØLGING

Eidesvik Havfiske implementerer tiltak for å sikre at kravene i denne policyen blir overholdt. Dette med utgangspunkt i Åpenhetsloven og OECD sin veileder for ansvarlig næringsliv.

Retningslinjene skal gjøres kjent for de ansatte og publiseres på vår nettside for leverandører og andre. Kartlegge risiko i Eidesvik Havfiske sine leverandørkjeder, for å identifisere potensiell negativ påvirkning. Gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Arbeide for å forhindre negativ påvirkning på menneskerettigheter.

Gi informasjon der det blir etterspurt.

FOKUSOMRÅDER

Vi skal unngå å innvirke negativt på andres menneskerettigheter og etterstrebe en korrekt håndtering av tilfeller hvor vår virksomhet kan påvirke negativt, og på de personer som er mest utsatt for slik eventuell påvirkning.

ARBEID UTFØRT AV BARN OG UNGE

Hovedregel er at barn under 15 ikke skal arbeide eller ansettes. Ved spesielle tilfeller kan det gjøres unntak ved nasjonale lover eller forskrifter tillater det. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse og sikkerhet i fare.

VERDSETTE MANGFOLD

Eidesvik Havfiske verdsetter mangfold, vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Det skal ikke foregå noen form for diskriminering på arbeidsplassen basert på etnisitet, alder, religion, språk, funksjonsvariasjon, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

FRIHET TIL ORGANISERING

Eidesvik Havfiske respekterer ansattes rettighet til å organisere seg i fagforeninger. Vi skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

ARBEIDSFORHOLD

Eidesvik Havfiske skal legge til rette for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Vi skal overholde alle lover, reguleringer og internasjonale krav innenfor helse og sikkerhet. Vi skal arbeide for å minimere risiko for ulykker og skader på arbeidsplassen. Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid, menneskehandel eller ufrivillig arbeide. All fysisk mishandling eller trussel er forbudt. Det gjelder også seksuelt eller annet misbruk og forskjellige former for ydmykelse.

ARBEIDSTID

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover og samsvare med gjeldende internasjonale konvensjoner.

LØNN

Lønn til de ansatte skal være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.

PERSONVERN

Vi er opptatt av å håndtere våre ansatte og andre sine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

KLAGESAKER

Det er fritt for ansatte og komme med forslag, klager og synspunkter på driften uten at dette skal ha negativ innvirkning på arbeidsforholdet. Det er implementert klageprosedyrer som kan benyttes ved behov.

URETTMESSIGE FORDELER ELLER BETALINGER

Eidesvik Havfiske skal ikke gi eller ta i mot en ytelse som kan skape inntrykk av en uriktig handling eller være vanskelig å forsvare, samt at gaven er uregelmessig gjort for å oppnå en fordel.

HVITVASKING

Vi følger gjeldende lover om hvitvasking, og vi inngår kun avtaler med aktører involvert i lovlige forretningsaktiviteter og som er registrert i offentlige registre. Oppgjør gjøres via bank; EHF-system eller digitale fakturaer.

PÅVIRKNING AV LOKALMILJØ OG RESSURSER

Eidesvik Havfiske skal ta ansvar for å beskytte lokalmiljøet og produksjonssted mot forurensningsskader. Vi skal ikke hensynsløst utnytte lokale naturressurser. Vår direkte og indirekte bruk av ressurser skal ikke bidra til å ødelegge inntektsgrunnlaget til samfunnet.

Desse retningslinjene skal være ihht Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, Åpenhetsloven.

Retningslinjene er forankret i Eidesvik Havfiske styret.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down