PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE (EKSTERN)

Behandling av personopplysninger i Eidesvik Havfiske AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Eidesvik Havfiske AS behandle personopplysninger om deg. Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Gjeldende regelverk inkluderer, men er ikke begrenset til, Forordning (EU) 2016/679 («GDPR»), personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Eidesvik havfiske AS ved daglig leder Lars Magne Eidsvik. Kontaktinformasjonen til Eidesvik Havfiske AS er:

Adresse: Eidesvikvegen 63, 5443 Bømlo E-post: larsmagne@ehav.no
Telefon: 53 44 78 00
Organisasjonsnr.: 998 901 685

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte: Eidesvik Havfiske v/ Aina Helen Eidesvik på tlf 53 44 78 00 eller e-post:

ainahelen@eidesvikhavfiske.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.) Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 2. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Vi oppbevarer saksdokumenter i vårt saksbehandlingssystem mens saken pågår. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.)
 3. Kunnskapsforvaltning: Vi vil kunne gjenbruke dokumenter vi har laget for kunder i forbindelse med andre oppdrag eller annen intern kunnskapsforvaltning. Normalt vil det ikke finnes personopplysninger i dokumenter som gjenbrukes, men dersom det gjør det, vil alt bli behørig anonymisert før det benyttes til andre formål. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for de tilfeller hvor det inngår personopplysninger i de dokumenter som gjenbrukes.
 4. Fakturering: Kontaktinformasjon som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten om kunden ber om dette. For privatkunder benyttes personenes private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E- postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg, jfr. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.
 2. IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f interesseavveining, og vår rettslige forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.
 3. Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).
 4. Våre nettsider bruker ikke informasjonskapsler ( cookies ).

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Eidesvik Havfiske AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Serit, tidligere Idrift
 • Maritech regnskapsprogram
 • Harmoni lønnsprogram Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakt med oss. Leverandøren opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer i all hovedsak innenfor EU/EØS- området. 3. Sikkerhet Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandørene av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Vi legger til grunn at kunder og andre som tar kontakt med oss aksepterer kommunikasjon pr. e-post, til tross for at dette ikke er en sikker kommunikasjonsmåte og at informasjon kan forsvinne, komme på avveie mv. Dersom det ikke er ønskelig at vi kommuniserer pr. e-post,

ber vi om tilbakemelding så snart som mulig. Kommunikasjon av sensitive personopplysninger krypteres.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Alle henvendelser som gjelder utøvelse av dine rettigheter vil bli gjenstand for individuell behandling. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan komme til å be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å ta opp saken med oss først.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Siste versjon av vår personvernerklæring skal alltid være tilgjengelig i selskapets administrasjon.

8. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvern eller ønsker å utøve noen av rettighetene som er beskrevet i erklæringen til Eidesvik Havfiske, kan du ta kontakt med:

Aina Helen Eidesvik telefon: 53 44 78 00 e-post: ainahelen@eidesvikhavfiske.no

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down