Hausten er snart her

22. august 2012

Og med den glir me atter inn i den vanlege drifta. Slik er det no eingong. Sommaren er stutt, men det gjeld å nyta feriedagane som best ein kan.

Båtane:
Etter et lengre opphold frå fiskeri skal båtane no i starten av september starte fisket etter makrell i Nordsjøen. Kvotane er omtrent dei samme som i fjor. Etter makrellfisket står fisket etter NVG-sild for tur, deretter nordsjøsild.

Oppdrett:
På Eidesvik Settefisk er vi stort sett ferdige å vaksinera fisken som skal ut av anlegget i september. Denne smolten skal setjast ut i eigne matfiskanlegg i Ryfylke.

Eidesvik Laks i Ryfylke har i løpet av sommaren flytta eit anlegg til ein ny lokalitet.
Lakseprisen er no på samme nivå som i fjor, rundt 27,- pr kg for ein 5 kilos fisk. Prisane framover ser positive ut. Etter at prisane i fjor falt frå 40,- pr kg til i underkant av 30,- pr kg, har etterspurnaden etter laks auka kraftig.

Eidesvik Havfiske AS

Eidesvikvegen 63
5443 Bømlo

Tlf. 53 44 78 00

Ei Wordpress-løysing frå Byrået Sydvest
closebarsangle-down